a

קונספט

סוגי הקרקעות

מידע משפטי על סוגי הקרקעות בקפריסין התורכית (צפון קפריסין)
חלקו הצפוני של האי קפריסין, נמצא משנת 1974 תחת שלטון תורכי. בשנה זו פרצה מלחמת אזרחים בקפריסין אשר במהלכה השתלט הצבא התורכי על צפון האי. תושביו הקפריסאים תורכים של האי, אשר שהו בחלקו הדרומי, עברו צפונה ואילו תושביו הקפריסאים היוונים של האי אשר שהו בחלקו הצפוני, ירדו דרומה.
כפועל יוצא מכך, נותרו קרקעות בבעלות תורכית, בצד הדרומי של האי, הנמצא תחת שלטון יווני ומאידך, נותרו קרקעות בבעלות יוונית בצד הצפוני של האי, הנמצא תחת שלטון תורכי.

סוגי הקרקעות
חשוב להבחין בשלושה סוגי קרקעות בקפריסין התורכית :

  1. re 1974 Turkish tiltle – משמע, קרקע בבעלות תורכית או אנגלית עוד בטרם מלחמת האזרחים. קרקעות אלה נחשבות לקרקעות בעלות הסטטוס הבטוח ביותר, מאחר ואין מחלוקת לגבי בעלותן. הקרקעות האלה נדירות ומחירן יקר בהרבה, עקב הוודאות המוחלטת לגבי בעלותן.
  2. E.xchange land – נקראות גם esdeger (״אשדהר״). המדובר בקרקעות אשר בעליהן פוצו במסגרת חילופי שטחים עם משפחות מוסלמיות מהדרום, אשר עברו לחלק התורכי של האי. כלומר, קפריסאים תורכים אשר עברו לצפון האי, נטשו קרקעות ורכוש בדרום ובתמורה, לאחר שהוכיחו טענתם, קיבלו נקודות זכות בגין הרכוש אשר הושאר שם וכפיצוי, זכו לקבל קרקעות של קפריסאים יוונים אשר עברו לחלקו הדרומי של האי.
  3. TRNC TMD title – המדובר בקרקע בסטטוס הנמוך ביותר משמע, קרקע יוונית אשר ננטשה במהלך המלחמה ואין כנגדה קרקע חלופית ונקודות זכות בדרום. קרקעות אלו ככל הנראה יישארו בבעלות קפריסין התורכית אשר החליטה להעבירן לקפריסאים תורכים, אולם בעליהן היווניים יהיו זכאים לפיצוי כנגדן.

הקרקעות של שני הפרויקטים : CAESAR BEACH, CAESAR RESORT הינן קרקעות מסוג 2-exchange.
כמו כן הקימה תורכיה, תחת המטריה של בית משפט בהאג, גוף הנקרא IPC.
מטרת הגוף הינה להגיע לפשרה מוסכמת, בין הפליט, הקפריסאי היווני, לבין הממשל התורכי, באשר לגובה הפיצוי אשר הוא זכאי לקבל בגין הקרקע שהשאיר בצד התורכי. תמורת הפיצוי הכספי מוותר הפליט על זכותו בקרקע.
ישנן כיום אלפי תיקים בטיפול ה –  IPC.
אפשר לקבל פרטים נוספים באתר הרישמי שלהם  http://www.tamk.gov.ct.tr