a

קונספט

תהליך רישום

תהליך רישומה כחוק,של דירה הנרכשת בקפריסין הצפונית,הינו בן שלושה שלבים:

א.רישום "הערת אזהרה" – עם החתימה על חוזה רכישת דירה,נרשמת "הערת אזהרה" לזכות את הרוכש.יודגש כי "הערת אזהרה" ניתנת להסרה,רק באמצעות בית המשפט.

ב.קבלת "מושה" – זכות חוזית – עם ביצוע התשלום עבור ביול החוזה,מקבל הרוכש את זכות ה"מושה" ,אשר משמעותה – זכות חוזית,המגדירה כי יש לרוכש חלק בבית המשותף,במקרה של רכישת דירה,או חלק מלא במקרה של רכישת וילה.

ג.קבלת "קוצ'אן" – זכות קניינית – עם השלמת בניית הפרויקט ,מקבל הרוכש את זכות ה"קוצ'אן" (נסח טאבו מקומי),אשר משמעותה – זכות קניינית על הדירה.

 

יודגש כי ,מאחר ושני הפרויקטים הנבנים בצפון קפריסין ע"י "קבוצת אפיק",בנויים על "אדמה חלופית" (קרקעות אשר בעליהן פוצו במסגרת חילופי שטחים עם משפחות מוסלמיות מהדרום) מחד ומאידך,"קבוצת אפיק" הינה האחראית הישירה על ביצוע והשלמת תהליך הרישום,הוא מתבצע באופן שוטף וללא כל עיכובים.